ILLINOIS MABAS DIV. 15 - karlsfirephotos

COAL CITY FPD (photo taken 6/15/2009)