CALIFORNIA - karlsfirephotos

SAN DIEGO STATION 21