DETROIT: 04-11-2012 IRIQUOIS BOX ALARM - karlsfirephotos