DETROIT: 04-11-2012 CANTON BOX ALARM - karlsfirephotos