CHICAGO IL, 2-11 ALARM 7/26/2010 - karlsfirephotos