MIDLOTHIAN IL, 2-11 ALARM FIRE 1/29/2008 - karlsfirephotos